<
Trang chủ » Tra từ
đớp  
[đớp]
động từ
  • to snatch; to seize; to catch; to bite
the fish-bites
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt