<
Trang chủ » Tra từ
đốt sống  
[đốt sống]
  • vertebra
He is paralyzed from the neck down because his top two vertebrae are injured
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt