<
Trang chủ » Tra từ
đối  
[đối]
  • contrary to; opposite to
To oppose Against
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt