<
Trang chủ » Tra từ
đệm đàn  
[đệm đàn]
  • to accompany
The songstress was accompanied on the piano by her lover
She plays her own accompaniment
To sing unaccompanied
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt