<
Trang chủ » Tra từ
đều  
[đều]
  • even; regular; steady
  • (toán học) equilateral
  • (thể dục thể thao) all
A one-all/nil-nil draw
The final score is 5 all
Vietnam and Thailand drew two all
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt