<
Trang chủ » Tra từ
đề ra  
[đề ra]
  • to propose; to put forward
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt