<
Trang chủ » Tra từ
đắng  
[đắng]
tính từ
bitter
bitterness
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt