<
Trang chủ » Tra từ
đậu phụng  
[đậu phụng]
  • peanut; groundnut; earthnut
Peanut butter has a high protein content
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt