<
Trang chủ » Tra từ
đẫm  
[đẫm]
  • wet with ...; bathed in ...
His forehead bathed in sweat
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt