<
Trang chủ » Tra từ
đầu trần  
[đầu trần]
  • bareheaded
To go to school bareheaded/without a hat on
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt