<
Trang chủ » Tra từ
đấu tranh giai cấp  
[đấu tranh giai cấp]
  • class struggle; class war
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt