<
Trang chủ » Tra từ
đấu kiếm  
[đấu kiếm]
  • to fence/duel with somebody; to cross swords with someone; to engage in a duel with someone
To challenge somebody to a duel
      • Fencing
      • Fencer
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt