<
Trang chủ » Tra từ
đất sét  
[đất sét]
  • clay
To model clay
To model figures out of clay; to mould figures in/from/out of clay
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt