<
Trang chủ » Tra từ
đất nước  
[đất nước]
  • country; nation
To defend one's country
A country with a glorious/bloody past
Quisling
  • national
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt