<
Trang chủ » Tra từ
đấm  
[đấm]
  • to punch; to strike hard with the fist
To punch somebody in the face
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt