<
Trang chủ » Tra từ
đảm nhiệm  
[đảm nhiệm]
  • to assume; to undertake
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt