<
Trang chủ » Tra từ
đạo luật  
[đạo luật]
  • law; act
This law is to the benefit of the wealthy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt