<
Trang chủ » Tra từ
đại sứ  
[đại sứ]
  • ambassador; ambassadress
The white-haired man is the French Ambassador, isn't he?
Vietnamese Ambassador to the UN
To be accredited to Paris
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt