<
Trang chủ » Tra từ
đại đội  
[đại đội]
  • (quân sự) company
Every company is under the command of a captain and is made up of at least two platoons
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt