<
Trang chủ » Tra từ
đường thẳng  
[đường thẳng]
  • straight line
Light travels in a straight line
"A straight line is the shortest distance between two points"
Let AB be a straight line
Given a straight line between two points A and B
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt