<
Trang chủ » Tra từ
đơn khiếu nại  
[đơn khiếu nại]
  • petition; complaint
Unjustified complaint
To lodge/file a complaint
To withdraw a complaint
They got up a petition against the city council's plans
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt