<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
đô la  
[đô la]
  • (tiếng Pháp gọi là Dollar) dollar
US dollar
Eurodollar
Dollar sign
(đùa cợt) To worship the almighty dollar
Just your phone bill left to look at! It's two hundred dollars this month!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt