<
Trang chủ » Tra từ
đóm  
[đóm]
  • Spill.
To light one's cigarette with a spill.
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt