<
Trang chủ » Tra từ
đê  
[đê]
  • dyke
During the flood season, dykes break easily
  • (từ gốc tiếng Pháp là Dé à coudre) thimble
To use a thimble when sewing
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt