<
Trang chủ » Tra từ
đè  
[đè]
  • to bear hard/heavily upon somebody; to weigh down on somebody
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt