<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
đâu có gì  
[đâu có gì]
  • not in the least; not at all
Come in, you're not disturbing me in the least !; Come in, it doesn't bother me at all !
These events are not news
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt