<
Trang chủ » Tra từ
đánh trận  
[đánh trận]
  • to go to war
Combat uniform; Combat dress; Battledress
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt