<
Trang chủ » Tra từ
đánh bài  
[đánh bài]
  • to play cards
How about a game of cards?
He doesn't play cards for money, just for the fun of it
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt