<
Trang chủ » Tra từ
đám cưới  
[đám cưới]
  • marriage; wedding ceremony; wedding; nuptials
To attend the wedding of one's friend
Have you sent out the wedding invitations?
To set a date for somebody's wedding
      • Shotgun wedding
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt