<
Trang chủ » Tra từ
đám  
[đám]
danh từ
  • mass, patch
a mass of cloud, crowd; throng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt