<
Trang chủ » Tra từ
đào  
[đào]
  • to dig; to unearth
To dig a hole
To dig the earth
  • peach
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt