<
Trang chủ » Tra từ
đàn anh  
[đàn anh]
  • elder; senior
He ranks among our seniors.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt