<
Trang chủ » Tra từ
đàm phán  
[đàm phán]
To hold disarmament talks
A peace settlement was reached after lengthy negotiations
To get back to the negotiating table; To resume negotiations
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt