<
Trang chủ » Tra từ
động viên  
[động viên]
  • to encourage
To get encouragement from one's friends and relatives; To receive encouragement from one's friends and relatives
  • encouraging
An encouraging smile
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt