<
Trang chủ » Tra từ
động  
[động]
danh từ
  • Cavern
động từ
  • To move
  • To touch; to collide
tính từ
  • Heavy; rough; boisterous
Rough sea
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt