<
Trang chủ » Tra từ
đậu  
[đậu]
Where did you come in the exam?
  • (nói về chim) to perch; to alight
  • (nói về xe hơi) to park
To double-park
To crash into a parked/stationary car
  • (y học) variola; smallpox
  • bean; pea
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt