<
Trang chủ » Tra từ
đạt tiêu chuẩn  
[đạt tiêu chuẩn]
  • to be fit for ...; to come up/conform to the standard; to meet/reach the standard; to be up to the mark
To meet the ISO 9001 quality standards
      • To be unfit for ...; to fail to meet the standard; to be substandard/below standard
Second; reject; imperfect; irregular
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt