<
Trang chủ » Tra từ
đô  
[đô]
To move the capital to another place.
  • (âm nhạc) (tiếng Pháp gọi là Do) doh; do; C
  • (tiếng Pháp gọi là Dose) xem liều 2
To increase the dose
  • (khẩu ngữ) well-built; muscular; robust
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt