<
Trang chủ » Tra từ
đãi  
[đãi]
  • to sift
It's Henry's treat !
To stand somebody a dinner
He stood us a treat in the pub/the restaurant
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt