<
Trang chủ » Tra từ
đáp ứng  
[đáp ứng]
  • to respond; to meet; to satisfy
She threatens to cancel the appointment if her demands aren't met
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt