<
Trang chủ » Tra từ
đành  
[đành]
  • to resign oneself to something/doing something; to be resigned to something/doing something
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt