<
Trang chủ » Tra từ
ăn ảnh  
[ăn ảnh]
  • to be photogenic; to photograph well; to take a good photograph
She has a photogenic face
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt