<
Trang chủ » Tra từ
ý nghĩ  
[ý nghĩ]
  • idea; thought
I have no thought of resigning
To read somebody's thoughts; to penetrate somebody's thoughts
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt