<
Trang chủ » Tra từ
ý đồ  
[ý đồ]
  • intention; design
To harbour dark designs/intentions
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt