<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ôter  
ngoại động từ
 • cất, dọn, bỏ, cởi bỏ
cất một vật trên bàn đi
dọn bát đĩa đi
bỏ mũ
bỏ một tên trong danh sách
 • trừ
chín trừ hai còn bảy
 • tẩy, tước, làm mất
tẩy một vết bẩn
người ta đã tước mất giấy bút của tôi
cái đó không làm mất gì cho phẩm giá của ông ta cả
   • giết chết
   • nhổ được cái gai, hết lo lắng khó chịu
   • cướp cơm chim của ai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt