<
Trang chủ » Tra từ
ông già  
[ông già]
  • old man
A 70-year old man
  • (khẩu ngữ) somebody's father
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt