<
Trang chủ » Tra từ
óng mượt  
[óng mượt]
  • glossy and velvety; shimmering
Long shimmering hair
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt