<
Trang chủ » Tra từ
ít lâu  
[ít lâu]
  • for a little while
To be away only for a little while
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt