<
Trang chủ » Tra từ
ít khi  
[ít khi]
  • seldom; rarely
He seldom goes to the movies
Praise is rarely disinterested
I rarely have visitors
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt