<
Trang chủ » Tra từ
êu  
[êu]
  • (thông tục) Bloody bad.
  • Faugh! phew!
Phew! It's teribly dirty!
  • Êu êu (láy ý tăng).
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt